Skip to the content

Menu

Ung Livsstil

Vilka frågor försöker forskningsenheten ”Ung livsstil” ge svar på?

  • Hur stor del av de offentliga satsningarna tillgodogör sig barn/ungdomar respektive vuxna?
  • Hur stor del av de offentliga satsningarna tillgodogör sig män respektive kvinnor?
  • Vad vill kommuninvånarna att staden ska satsa skattemedel på?
  • Vilka föreningar går framåt och vilka går tillbaka?
  • Vilka idrotter och kulturformer är vinnare respektive förlorare?
  • Vilket samband finns det mellan deltagande i idrott- och kulturverksamheter och bakgrundsfaktorer som t.ex. kön, socioekonomisk tillhörighet, skolframgång och etnicitet?

Forskningsprojektet Ung livsstil har utvärderat hur 14 olika specialidrotter uppfyller Riksidrottsförbundets mål om jämlik och jämställd verksamhet. Studierna omfattar 40 000 barn och ungdomar och har en svarsfrekvens på 80 %.

Ung livsstil finns på www.unglivsstil.org och Facebook.

Sedan den 10 augusti 2015, då rapporten om fotboll släpptes, har ett flertal rapporter släppts om andra idrotter.

Forskningsrapporter från Ung Livsstil kommer att läggas upp.

Olika rapporter om idrotter 
Rapporter från Ung livsstil 

Resultatet av Ung Livsstils forskning i Malmö redovisas i en rapport oktober 2021.

Ung Livsstil rekommenderar att man först läser kortversionen som innehåller 
* Abstrakt och slutdiskussion från rapporten Ung livsstil Malmö 2021. En studie om levnadsvillkor, delaktighet och preferenser i åldersgruppen 10-19 år

Författare: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Karolina Bergmark

Ung Livsstils kortversion av undersökningen i Malmö 2021

Ung Livsstils kompletta version av undersökningen i Malmö 2021

Tjejer i gymnastikförening
– en studie av hälsa, besvär, livskvalitet och matvanor i åldrarna 10-15 år

av Stig Elofsson, Ulf Blomdahl, Magnus Åkesson, Karolina Bergmark och Linda Lengheden

Vilka slutar i en idrottsförening men är kvar i en annan och vilka slutar helt i en idrottsförening?, 2020

av Stig Elofsson, Magnus Åkesson, Ulf Blomdahl, Karolina Bergmark och Linda Lengheden

Hur många deltar inte i det offentliga subventionerade fritids- och kulturutbudet?, 2020

- en studie av utomstående i åldersgruppen 10-19 år utifrån kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och svensk/utländsk bakgrund

Av Stig Elofson, Magnus Åkesson och Ulf Blomdahl

 

Ökar ojämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund när barn och ungdomar är med i flera idrotter?

Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson, Magnus Åkesson, Karolina Bergmark och Linda Lengheden

Matvanor och deras betydelse för hälsa och livskvalitet, 2019
En studie av mellan- och högstadieelever samt gymnasieelever i Stockholm

av Stig Elofsson, Magnus Åkesson och Ulf Blomdahl

Vilka värden söker barn och ungdomar i fotbollsförening?

Av Stig Elofsson, Magnus Åkesson, Ulf Blomdahl och Linda Lengheden

Vilka värden söker barn och ungdomar som är aktiva i olika idrottsgrenar? 

- en jämförelse mellan olika idrotter

Av Stig Elofsson, Ulf Blomdahl, Magnus Åkesson och Linda Lengheden

Ökar ojämlikheten i föreningsidrotten?

- en studie om socioekonomisk bakgrund och barns och ungdomars deltagande i idrottsförening 

Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson, Karolina Bergmark, Linda Lengheden och Magnus Åkesson

 

Klasskillnaderna ökar bland barn och ungdomar när det gäller deltagande i föreningsidrotten.  

Alla barn och ungdomar, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ha samma möjligheter att utöva idrott. Det har varit ett gemensamt mål för Riksidrottsförbundet, staten och kommunerna. Trots detta visar Ung livsstils nya forskningsrapport att målet om jämlikhet inte uppnåtts.

Sammanfattningsvis kan konstateras att jämlikhetsmålet inte uppnåtts vid något tillfälle sedan första studien för 80 år sedan och att ojämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund har ökat under de senaste åren när det gäller barns och ungdomars deltagande i föreningsidrotten.

Forskningsrapporten visar:

  • Att barn, ungdomar och vuxna i de högre socioekonomiska grupperna har genomgående varit överrepresenterade inom föreningsidrotten (RF-idrotten) sedan den första studien som genomfördes för 80 år sedan. Störst är skillnaderna bland tjejer/kvinnor. 

  • Ung livsstils egna studier i ett antal kommuner sedan 1985 visar att barn och ungdomar i de högre socioekonomiska grupperna har varit överrepresenterade i föreningsidrotten. Störst är skillnaderna bland tjejer.

  • Att studierna som genomförts inom Ung livsstil efter 2013 visar entydigt att barn och ungdomar från högre socioekonomiska grupper i betydligt större utsträckning deltar i föreningsidrotten än de i lägre socioekonomiska grupper. Detta gäller även efter kontroll för utländsk bakgrund, dvs. både bland dem som har svensk respektive utländsk bakgrund. Fortfarande gäller att skillnaderna är större bland tjejer än bland killar.

  • Att ojämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund har ökat i Stockholm och i de flesta andra kommuner där upprepade studier genomförts. Inte i något fall har ojämlikheten minskat.

Ung livsstils egna studier bygger i den här rapporten på svar av 77 857 barn i mellanstadiet och ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Urvalsramen för studierna är samtliga skolelever i medverkande kommuner. Urvalet utgår från en definierad urvalsram och har genomförts slumpmässigt. Svarsfrekvensen i alla enskilda studier som genomförts sedan 1985 är lägst 70%. 

Av Stig Elofsson, Ulf Blomdahl, Linda Lengheden, Magnus Åkesson och Karolina Bergmark

Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten? - En rapport från Ung Livsstil

Av Stig Elofsson, Karolina Bergmark och Ulf Blomdahl

Matvanor och hälsa - En rapport från Ung Livsstil i Malmö

Av Sven Trygghed och Stig Elofsson

FoU-rapport nr 48, Högskolan i Gävle

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1208894/FULLTEXT02.pdf

Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson, Karolina Bergmark och Linda Lengheden från Ung Livsstil, 2017. I samarbete med Stockholms stad och Malmö stad.

Ung Livsstil  i Malmö - en studie av ungdomar i högstadiet

http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/Forvaltningar/Fritidsforvaltningen/Ung-livsstil-Malmo.html

Bara den som vågar kommer att vinna! Malmö! 

De allra flesta kultur- och fritidsnämnderna (motsvarande) har till mål att de offentliga satsningarna som helhet ska vara jämlika och jämställda och ge delaktighet. Kommunerna vet i dag inte, med något undantag, om deras samlade satsningar är jämlika eller jämställda! Ingen kommun redovisar heller i ett samlat dokument till nämnden hur det går med jämlikheten, jämställdheten och delaktigheten.

Kultur- och fritidsnämnderna låter sig heller inte, med något undantag, bli granskade av utomstående forskare eller utvärderare. Malmö har nu vågat liksom andra kommuner som ingår i forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil! Malmö har också tagit ett ytterligare steg än flertalet av de andra kommunerna. Fritidsförvaltningen har beställt en forskningsrapport av oss. Här kommer rapporten! Rapporten undersöker i vilken utsträckning satsningar är jämställda och jämlika och ger delaktighet. I rapporten undersöks också hälsa och livskvalitet. Vissa av resultaten i rapporten jämförs med förhållandena i Helsingborg, Kalmar, Sävsjö, Jönköping, Linköping, Haninge, Huddinge, Stockholm, Vallentuna, Täby och Värmdö. I urvalet i Malmö ingår 2 526 elever i högstadiet. Antalet svarande är 2 189. Svarsfrekvensen är 87%. I studien ingår självklart både kommunala skolor och friskolor. Resultaten är representativa för alla elever i Malmö.

Vår rapport visar att Malmö har, liksom andra kommuner vi undersökt, en lång väg att vandra för att uppnå jämställdhet och jämlikhet. För att kunna fördjupa arbetet mot jämställdhet måste kommuner dock liksom Malmö våga utvärdera sina samlande satsningar. Bara den som vågar kommer att vinna framtidens segrar. Kommunalrådet i Malmö Fritid, Trollmyr, visar också genom sitt förord till rapporten att staden är helt inriktade på att arbeta än hårdare på att uppnå jämlikhet, jämställdhet och en god hälsa för sina barn och ungdomar. 

Bara den som vågar kommer att vinna! Även Stockholms stads satsningar granskas i den kommande rapporten: Blomdahl/Elofsson, Jämställd och Jämlik! En studie av hälsa och offentligt resursutnyttjande bland barn och ungdomar i Stockholms stad. Tillsammans utgör de båda rapporterna den största utvärderingen som gjorts av kommunernas fritids-, idrotts- och kulturpolitiska satsningar. 

Rapport skriven av Stig Elofsson, Fil. doktor i statistik och docent i socialt arbete, 2016
Pressmeddelande: För tjock, för mager eller lagom? – Pressmeddelande
Rapport: För tjock, för mager eller lagom?

Rapport skriven av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson, Linda Lengheden och Magnus Åkesson, 2016
– Ger bredd elit? Ger elit bredd?

Rapport skriven av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson, Linda Lengheden och Magnus Åkesson, 2016
– Studierna i alla kommunerna i Ung Livsstil är genomförda med en stratifierad och slumpmässig metod. Ung Livsstil publicerar enbart studier där det finns en tydlig urvalsram och där urvalet är draget från urvalsramen och där svarsfrekvensen är minst 70%.

Hur många tjejer och killar är med i en idrottsförening?

I vilken utsträckning når svensk idrott tjejer i socialt ekonomiskt resurssvaga områden?  Ett delresultat redovisas.

Av Stig Elofsson, Ulf Blomdahl, Linda Lengheden och Magnus Åkesson

Ungas livsstil i låg- och högstatusområden
En studie i åldersgruppen 13-16 år

Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson, Magnus Åkesson och Linda Lengheden

Segrar föreningslivet?
En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.